محورهای همایش :
  • ازدیاد برداشت
  • مهندسی مخزن
  • حفاری و بهره برداری
  • ذخیره سازی زیر زمینی
  • زمین شناسی و اکتشاف
  • مهندسی محیط زیست
  • سایر حوزه های مرتبط